Seuran säännöt

Johtokunta 25.11.2005 § 50 liite 1

 

ARTJÄRVEN AHJO RY.

________________________________________________

 

 

TOIMINTASÄÄNNÖT

 

 

1 §         Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

 

Yhdistyksen nimi on Artjärven Ahjo ry.  Sen kotipaikka on Artjärven kunta Etelä-Suomen läänissä.

 

Yhdistys on perustettu 04.02.1945 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.  Seuran kieli on suomen kieli.  Seuran toiminta-alueena on Artjärven kunnan alue.

 

 

2 §         Seuran tarkoitus

 

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

 

 

3 §         Tarkoituksen toteuttaminen

 

 

              Tarkoitustaan seura toteuttaa:

 

1 Tarjoamalla jäsenilleen:

 

-            kunto- ja terveysliikuntaa

-            kilpailutoimintaa

-            harjoitus- ja valmennustoimintaa

-            ohjaustoimintaa

-           liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, molemmille sukupuolille ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille

-           muuta vastaava toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia

-            tiedotus- ja suhdetoimintaa

-            koulutustoimintaa

 

2       Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti lii­kunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hank­kimiseen ja hoitamiseen.

3               Harjoittamalla julkaisutoimintaa

 

4               Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

 

Toimintansa tukemiseksi seura voi

 

-               ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tar­peellisia kiinteistöjä sekä

 

-               hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoi­mintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

 

 

4 §         Seuran jäsenyys

 

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

 

 

5 §         Seuran jäsenet

 

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

 

Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua johtokunnan esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

 

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

 

Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai ker­takaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei ääni­oikeutta seuran kokouksissa.

 

 

 

6 §         Seurasta eroaminen

 

              Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

 


7 §         Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

 

              Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tarkoitusta tai toimii törkeästi  vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

 

              Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

 

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

 

Dopingrikkomuksia ovat:

Kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä

Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys

Kieltäytyminen dopingtestistä

Dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti

Dopingtestin manipulointi

Dopingaineiden hallussapito

Dopingaineiden ja –menetelmien levittäminen

Dopingin edistäminen

 

Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena:

Kilpailutuloksen mitätöinti

Urheilutapahtuman tulosten hylkääminen

Urheilun toimintakielto

Kirjallinen varoitus

 

Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

 

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

 

* Urheilulle vieraiden aineiden käyttö

* Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen

* Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena

* Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin

 

* Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa

* Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu 

 

* Urheiluhuijaus

* Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi

* Tuloksista etukäteen sopiminen

 

* Vedonlyönti

* Vedonlyönti omasta kilpailusta


* Lahjonta

* Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi

 

Sukupuolinen häirintä

 

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.

 

Johtokunta päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavis­ta rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sään­töjä ja määräyksiä.

 

Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

 

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

 

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

 

 

8 §         Liittymis- ja jäsenmaksut

 

Varsinaisilta jäseniltä  kannettavien  liittymis- ja  jäsenmaksujen sekä kannat­tajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunnia-jäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

 

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos hän on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

 

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

 

 

9 §         Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella sekä lisäksi kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai seuran internet-kotisivuilla johtokunnan päätöksen mukaisesti.

 


10 §              Kevät- ja syyskokous

 

Kevätkokouksen asiat

 

1       Avataan kokous

 

2       Valitaan kokoukselle

a)      puheenjohtaja

b)      sihteeri

c)      kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d)      ääntenlaskijat

 

3       Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

 

4       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

5       Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkasta­jien antama lausunto

 

6       Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

 

7       Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat   

 

8       Päätetään kokous

 

 

 

Syyskokouksen asiat

 

1       Avataan kokous

 

2       Valitaan kokoukselle

a)      puheenjohtaja

b)      sihteeri

c)      kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d)      ääntenlaskijat

 

3       Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

 

4       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

5       Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

 

6       Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

 

7       Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

 

8       Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio


9       Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

 

10          Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

 

11     Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa.

 

12     Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

 

13     Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

14     Päätetään kokous

 

              Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

 

                     

11 §       Seuran ylimääräinen kokous

 

              Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelli­seksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

 

              Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

 

 

12 §       Pöytäkirja

 

              Seuran ja sen johtokunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

 

              Johtokunnan pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

 

 

13 §       Äänestys

 

              Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Hen­kilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouk­sissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

 

              Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksa­neella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kun­niapuheen­johtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.


14 §       Seuran hallinto

 

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuo­deksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

 

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäk­si sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheen­johtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

 

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvil­la.

 

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

 

1       Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

 

2       Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

 

3       Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

 

4       Vastata seuran taloudesta

 

5       Pitää jäsenluetteloa

 

6       Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

 

7       Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

 

8       Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

 

9       Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimis­ta

 

10     Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

 

11     Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansio­merkkien esittämisestä

 

12     Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

 

13     Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

 


15 §       Tilivuosi

 

              Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

 

 

16 §       Nimenkirjoittajat

 

Seuran nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toi­mihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

 

 

17 §       Jaostot

 

Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran johto­kunta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

 

 

18 §       Sääntöjen muuttaminen

 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäs­osan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 

 

19 §       Seuran purkaminen

 

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enem­mistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purka­misesta.

 

 

20 §       Seuran varojen luovuttaminen

 

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen ko­kouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitse­mat henkilöt.

 

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

 

 

21 §       Saavutetut jäsenoikeudet

 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.